Tre kvinnor arbetar vid ett bord.

Vanliga frågor om internationell rekrytering

1. Hur man börjar rekrytera internationell talang?

För det första bör arbetsgivaren känna igen de olika skeden som hör ihop med processen att anställa en utländsk arbetstagare. Det är också bra att vara beredd på en lång process om arbetstagaren till exempel behöver ett uppehållstillstånd och/eller rätt att utöva ett visst yrke – som bland annat inom hälsovården. Det finns olika sätt att hitta lämpliga internationella sakkunniga, både i Finland och utomlands. 


Man kan få stöd med planeringen av rekryteringen av en internationell sakkunnig från olika offentliga och privata aktörer. Det lönar sig att kartlägga det egna områdets aktörer och serviceutbud redan när rekryteringsprocessen planeras. Offentliga tjänster är oftast delvis eller helt avgiftsfria. Ett bra ställe att börja på är Work in Finlands avgiftsfria arbetsgivarrådgivning som hjälper och stöder arbetsgivare i Finland genom hela processen, steg för steg. Mer information om andra offentliga och privata tjänsteproducenter finns här.

2. Hur fortskrider processen för arbetsrelaterad invandring?

Processen för arbetskraftsinvandring varierar beroende på om arbetstagaren är medborgare i ett EU-land, EES-land eller Schweiz eller om hen kommer från utanför EU/EES-området.


Medborgare i EU- eller EES-länder och Schweiz behöver inget uppehållstillstånd för att arbeta i Finland. De måste registrera sin vistelse i Finland efter flytten om de ämnar vistas i Finland under en längre tid. Medborgare i EU-länder, Liechtenstein eller Schweiz måste registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket, medan nordiska medborgare ska göra det hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.


Arbetstagare som inte är medborgare i EU/EES-länder eller Schweiz behöver vanligtvis ett uppehållstillstånd för att kunna arbeta i Finland. En person kan ansöka om uppehållstillstånd om hen har en arbetsplats i Finland. Det finns flera olika typer av uppehållstillstånd, och man kan läsa mer om dem på Migrationsverkets webbplats.


Det är viktigt för arbetsgivaren att säkerställa att en utländsk arbetstagare har rätt att vistas och arbeta i Finland och att arbetstagaren har nödvändiga intyg för att arbeta eller utöva ett yrke.


Vanligtvis ansöker arbetstagare om uppehållstillstånd utomlands före de flyttar till Finland. Det rekommenderas att man ansöker om uppehållstillstånd via Migrationsverkets tjänst EnterFinland.fi. Efter att ha fyllt i ansökan ska arbetstagaren också identifiera sig hos Finlands beskickning eller VFS Globals servicecentral. Det är arbetstagarens skyldighet att tillhandahålla uppgifter om företaget och arbetsuppgiften för ansökningen. Erforderliga arbetsvillkor och eventuella bilagor kan skickas i samma tjänst, EnterFinland.fi.


Work in Finlands avgiftsfria arbetsgivarrådgivning hjälper och ger råd steg för steg genom hela processen. 

3. När kan en expert ansöka om arbetsbaserat tillstånd?

En person kan ansöka om arbetsrelaterat uppehållstillstånd om hen har en arbetsplats i Finland. 


Arbetsgivaren ska lämna in uppgifter om anställningsförhållandet som en del av ansökningsprocessen.

Det är viktigt för arbetsgivaren att säkerställa att en utländsk arbetstagare har rätt att vistas och arbeta i Finland och att arbetstagaren har nödvändiga intyg för att arbeta eller utöva ett yrke.

Credits:

4. Överväganden vid anställning av utländska medarbetare?

Arbetsgivaren ska först säkerställa att den utländska arbetstagaren har rätt att vistas och arbeta i Finland och att arbetstagaren har nödvändiga intyg för att arbeta eller utöva ett yrke. Till exempel måste yrkespersoner inom hälsovården i Finland få tillstånd att utöva sitt yrke av Valvira, tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.


Arbetsgivaren ska spara uppgifterna som gäller en utländsk arbetstagare, arbetsuppgiften och rätten att arbeta under anställningsförhållandet i två år efter att den utländska arbetstagarens anställningsförhållande har upphört. Av uppgifterna som sparas måste framgå den utländska arbetstagarens personuppgifter och grunden för arbetstagarens rätt att arbeta.


Arbetsgivaren ska sedan göra en anmälan om arbetstagare för AN-byrån om hen anställer en arbetstagare som inte är EU-medborgare, jämförbar med en EU-medborgare, eller familjemedlem till en sådan person som redan har ett befintligt uppehållstillstånd och rätt att arbeta. Anmälan måste inte göras om arbetsgivaren redan har anmält eller kommer att anmäla anställningsvillkoren i samband med en ansökan om arbetsrelaterat uppehållstillstånd. Anmälan om arbetstagare kan göras i arbetsgivarens EnterFinland.fi-tjänst.


Arbetsgivaren ska också meddela arbetsplatsens förtroendevalda de utländska arbetstagarnas namn och kollektivavtalet som tillämpas.

5. Kan arbetsgivare ansöka om anställds uppehållstillstånd?

Arbetstagaren ska själv ansöka om uppehållstillstånd. Arbetsgivaren kan inte ansöka om uppehållstillstånd för sin arbetstagare. Om arbetstagaren ansöker om tillstånd i tjänsten EnterFinland.fi kan hen emellertid ge arbetsgivaren tillstånd att komplettera ansökan och följa de olika skedena i dess behandling.

6. Vad är anmälan om arbetstagare och vem måste göra den?

En anmälan om arbetstagare ska göras då en arbetsgivare anställer en arbetstagare som inte är medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz. Anmälan ska också göras för arbete med visum eller viseringsfrihet. Anmälan måste inte göras om arbetstagaren är familjemedlem till en medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz. Observera att anmälan inte måste göras om arbetsgivaren anmäler arbetstagarens anställningsvillkor i samband med ansökan om arbetsrelaterat uppehållstillstånd. 


Vi rekommenderar att man använder arbetsgivarens EnterFinland-tjänst då anmälan om arbetstagare görs. I annat fall kan anmälan också göras genom att skicka uppgifterna till AN-byråns arbetstillståndsärenden genom Turvaviesti-tjänsten. Mer information om blanketten finns på Jobbmarknadens webbplats under ”Blanketter”, och mer information om att skicka ett meddelande finns på AN-byråns webbplats.

En anmälan om arbetstagare ska göras då en arbetsgivare anställer en arbetstagare som inte är medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz och redan har giltigt uppehållstillstånd.

Credits:

7. Kan man ansöka om uppehållstillstånd som egenföretagare?

Nej. 


Enligt lagstiftningen kan man i Finland endast arbeta i förvärvssyfte som företagare eller som arbetstagare i ett anställningsförhållande. 

8. Hur stödjer arbetsgivaren anställdens bosättning?

Det är mycket viktigt att stödja en ny arbetstagare som flyttar till Finland för att rekryteringen och upplevelsen av att komma hit ska vara lyckade. Innan arbetstagaren anländer till Finland är det bra att handleda hen med grundläggande information om flyttningen. Till exempel på den mångspråkiga webbplatsen InfoFinland.fi finns gott om information för personer som planerar att flytta till Finland eller som redan är bosatta i landet. 


Utöver orientering i arbetet kan arbetstagaren ha mycket annat att göra i samband med flytten. Hen måste kanske bland annat sköta ärenden med myndigheter, öppna ett bankkonto, hitta en bostad, lära sig språket och lära sig annat som hör till det vardagliga livet.


Arbetsgivaren kan hjälpa arbetstagaren planera och boka sina besök hos myndigheterna redan i förväg. Flera bank- och myndighetstjänster är numera endast tillgängliga med tidsbeställning. Med bra planering får den nya arbetstagaren en smidig upplevelse av sin inresa och av att börja arbeta.


Work in Finlands avgiftsfria arbetsgivarrådgivning hjälper gärna till och berättar om vilka tjänster som är tillgängliga.

9. Får EU-/EES-medborgare arbeta i Finland utan tillstånd?

Ja; EU-medborgare har obegränsad rätt att arbeta i Finland. 


De måste ansöka om registrering av EU-medborgares uppehållsrätt om de ämnar vistas och arbeta i Finland oavbrutet längre än 3 månader. Vanligtvis kallas detta för EU-registrering. EU-medborgare måsta ha ett giltigt personkort eller pass som bevisar deras nationalitet. EU-medborgare får börja arbeta genast när de anlänt till Finland.


Kort efter sin ankomst ska de göra sin EU-registreringsansökan via den elektroniska ärendehanteringstjänsten Enter Finland samt boka tid och besöka Migrationsverkets verksamhetsställe personligen. Läs mer om EU-registrering här.

10. Hur anställer man en person för 100% distansarbete?

Om personen redan bor utomlands då anställningsförhållandet börjar och skulle arbeta utomlands handlar det om att anställa någon ”på plats”. 


I en situation där en finländsk arbetsgivare anställer på plats en arbetsgivare som redan bor utomlands och arbetstagaren fortsätter att bo och arbeta i landet i fråga, tillämpas i princip ifrågavarande lands lagstiftning. I sådana situationer ska arbetsgivaren ta reda på av landets myndigheter hur företaget ska göra gällande beskattningen, arbetslagstiftningen, betalningen av socialskyddsavgifter samt försäkringar. Dessutom ska arbetsgivaren säkerställa att arbetstagaren har rätt att arbeta i landet.


Det är också bra att observera att den lokala lagstiftningen påverkar situationen märkbart. Vi rekommenderar att arbetsgivaren bekantar sig noga med landets lagstiftning, till exempel gällande risken för ett fast verksamhetsställe, och försäkrar sig om Finlands praxis gällande bland annat beskattning, inkomstregistret samt eventuella rapporteringsskyldigheter och redovisningsplikter både med skattemyndigheten och Pensionsskyddscentralen.


Work in Finlands arbetsgivarrådgivning kan inte ta ställning till lagstiftningen i andra länder eller anställning som sker på plats.

Kvinna som arbetar vid sitt skrivbord - Work in Finland International Recruitment Advice Service for Employers

Arbetsgivarrådgivning för internationell rekrytering

Work in Finlands avgiftsfria arbetsgivarrådgivning betjänar alla arbetsgivare vardagar kl. 9–15. Ring 0295 016 770 eller skicka ett meddelande till tyonantajaneuvonta@workinfinland.fi.