Senast uppdaterad den 17 april 2023 

1. Personuppgiftsansvarig

Business Finland Oy (organisationsnr 2725690-3) 

Besöksadress: Porkkalankatu 1, FI-00180 Helsingfors, Finland 

Växel: +358 (0)29 50 55000 

2. Kontakter

Maila till: dataprotection@businessfinland.fi 

4. Syfte och grund för personuppgiftsbehandlingen

Kategori av registrerade: Personer som besöker workinfinland.fi och använder tillgängliga tjänster. 
  

Uppgifterna kan användas för att: 

  • Arrangera evenemang där internationella talanger kan delta. Grund för behandling: avtal, personuppgiftsansvarigs berättigade intresse. 

  • Publicera och distribuera nyhetsbrev och annan information till internationella talanger. Grund för behandling: avtal, personuppgiftsansvarigs berättigade intresse samt samtycke. 

  • Be om feedback på vår tjänst. Grund för behandling: berättigat intresse. 

Obs! Webbplatsen workinfinland.fi kan också innehålla länkar till frågeformulär, inbjudningar eller annan information som kan innefatta dina åtgärder. De kan vara initierade av andra organisationer som tillhandahåller innehåll och tjänster via webbplatsen, och där denna sekretesspolicy inte gäller. Om dina personuppgifter samlas in hänvisas till den relevanta sekretesspolicyn. 

Behandlingsuppdrag kan utkontrakteras (outsourcing) på utomstående tjänsteleverantörer i enlighet med dataskyddslagstiftningen och inom dess ramar. 

5. Uppgifter i registret

Bland annat följande uppgifter kan sparas om den registrerade: 

  • Personens namn 

  • E-postadress 

  • Hemland eller region 

  • Intresse i Finland (studier eller arbete) 

  

Om uppgifterna samlas in för att arrangera evenemang kan vi också: 

  • Fråga om detaljer som gäller evenemangens tekniska arrangemang som kostpreferenser. 

  • Ta bilder eller använda inspelning i evenemangen. 

 
  

För driften av webbplatsen visitfinland.com kan vi komma att behandla teknisk information om hur besökaren använder webbplatsen såsom tidpunkt för användning och IP-adress. 

6. Cookies

För att webbplatsen ska fungera korrekt och för att ge en bra användarupplevelse placerar vi ibland cookies på din enhet. En cookie är en liten textfil som en webbplats sparar på din dator eller mobila enhet när du besöker webbplatsen. Vi använder cookies för att samla in information om användare så att vi kan skräddarsy din användarupplevelse, ge bästa möjliga funktionalitet och utveckla våra tjänster. Vi kan använda Cookies från såväl första som tredje part. Du kan kontrollera dina cookieinställningar när som helst. Läs mer om hur vi använder cookies på vår Cookiesida

7. Lagringstid för personuppgifter

Uppgifter ska raderas med jämna mellanrum, minst vart tredje år, förutsatt att det inte längre finns något behov av att behandla uppgifterna. 
  

Uppgifter om praktiska arrangemang kring evenemang (t.ex. kostpreferenser) raderas när det inte längre föreligger något behov av att behandla evenemangsuppgifterna. 
  

Raderingen ska ske genom att uppgifterna i sin helhet raderas, eller genom att uppgifterna passiveras så att de inte längre behandlas och tillgången till uppgifterna begränsas genom kryptering eller överskrivning. 

8. Regelmässiga uppgiftskällor

Från personerna själva eller baserat på användningen av webbplatsen www.jobsinfinland.fi

9. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och mottagarkategorier

Uppgifter kan lämnas ut inom ramen för lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och Business Finland Oy (1146/2017) till Innovationsfinansieringsverket Business Finland. 

Uppgifter kan lämnas ut till Business Finlands samarbetspartner för icke-kommersiella ändamål, i syfte att arrangera evenemang och för att skicka ut olika evenemangs- och besöksinbjudningar baserat på ditt samtycke. 

10. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter kan överföras utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med dataskyddslagstiftningen och inom de ramar som den ställer. Om det för mållandets del inte finns ett beslut om en tillräcklig dataskyddsnivå, sker överföringen av uppgifterna genom användning av andra lämpliga skyddsåtgärder, till exempel standardklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen. 
  

Den personuppgiftsansvariga kan överföra personuppgifter utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med dataskyddslagstiftningen och inom de begränsningar som den föreskriver för anställda som arbetar i den personuppgiftsansvarigas egna tillsynsnätverk, till den personuppgiftsansvarigas dotterbolag och underleverantörer samt till tjänsteleverantörer som anlitas för uppgiftsbehandling. 

11. Principer för att skydd av registret

Manuell dokumentation 

All dokumentation som sparas på papper förvaras i låsta lokaler med tillträdeskontroll. Den personuppgiftsansvarigas personal är ålagd tystnadsplikt. 
  

Uppgifter som behandlas elektroniskt 

Personalens tillgång till registrets elektroniska uppgifter är skyddad med personliga användaridentiteter och lösenord. Tillgången till en del av registrets informationsinnehåll är begränsad till en avgränsad användargrupp. Miljön är skyddad med lämpliga brandväggar och andra tekniska skyddsåtgärder. 
  

Syftet med åtgärderna är att säkerställa sekretess, tillgänglighet och integritet för de personuppgifter som lagras i registret samt att iaktta de registrerades rättigheter. 

12. Automatiserat beslutsfattande

Registeruppgifterna används inte i beslutsfattande som har rättsverkan för personen och som grundar sig på automatisk behandling av uppgifterna, t.ex. profilering. 

13. Den registrerades rätt att invända mot behandling av personuppgift

Den registrerade har rätt att i en specifik personlig situation göra invändning mot profilering som hänför sig till den registrerade själv och mot andra behandlingsåtgärder som den personuppgiftsansvariga utför med den registrerades personuppgifter, i den mån uppgiftsbehandlingen baseras på uppgiftsbehandlarens berättigade intressen. 
  

Den registrerade kan framföra sin begäran om invändning i enlighet med avsnitt 16 i denna sekretesspolicy. I samband med sin begäran ska den registrerade ange de särskilda omständigheter som ligger till grund för invändningen mot behandlingen. Den personuppgiftsansvariga kan neka till att verkställa begäran om invändning på de grunder som anges i lagstiftningen. 

14. Den registrerades rätt att invända mot direktmarknadsföring

Den registrerade kan till den personuppgiftsansvariga lämna samtycke eller förbud som gäller direktmarknadsföring kanalspecifikt inklusive profilering i direktmarknadsföringssyfte. 

15. Den registrerades övriga rättigheter gällande behandling av person

Den registrerades rätt att få tillgång till uppgifter (rätt till tillgång) 
  

Den registrerade ska ha rätt att ta del av vilka uppgifter om denna som har lagrats i registret. Begäran om tillgång ska lämnas i enlighet med instruktionerna i denna sekretesspolicy. Rätten till tillgång kan nekas på grunder som föreskrivs i lag. Normalt utövande av rätten till tillgång är kostnadsfri. 
  

Den registrerades rätt att begära rättelse eller radering av uppgifter eller begränsning av behandlingen 
  

I den mån den registrerade har möjlighet att agera själv ska den registrerade utan onödigt dröjsmål, efter att ha fått kännedom om felet eller själv ha upptäckt felet, rätta, radera eller komplettera uppgifter i registret som strider mot ändamålet med registret, är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade. 
  

I den mån den registrerade inte själv kan rätta uppgifterna ska begäran om rättelse lämnas i enlighet med avsnitt 16 i denna sekretesspolicy. 
  

Den registrerade har också rätt att begära att den personuppgiftsansvariga begränsar behandlingen av personuppgifterna, till exempel då den registrerade inväntar den personuppgiftsansvarigas svar på en begäran om rättelse eller radering av personuppgifter. 
  

Den registrerades rätt att återkalla sitt samtycke 
  

Om personuppgifter behandlas baserat på den registrerades samtycke, har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke genom att meddela den personuppgiftsansvariga i enlighet med avsnitt 16 i denna sekretesspolicy. 
  

Den registrerades rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat 
  

I den mån den registrerade själv har lämnat uppgifter till registret och uppgifterna behandlas på grundval av det samtycke som den registrerade lämnat, har den registrerade rätt att få sådana uppgifter i maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. 
  

Den registrerades rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet 
  

Den registrerade ska ha rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om den personuppgiftsansvariga inte har följt tillämplig dataskyddsförordning i sin verksamhet. 

16. Kontakt

I alla frågor som rör behandling av personuppgifter och situationer som gäller utövandet av den registrerades rättigheter bör den registrerade kontakta den personuppgiftsansvariga. Den registrerade kan utöva sina rättigheter genom att kontakta dataprotection@businessfinland.fi

17. Versioner

Denna sekretesspolicy skapades den 15 november 2022 och uppdaterades den 17 april 2023. 

  

Den personuppgiftsansvariga följer utvecklingen av lagstiftningen och utvecklar ständigt sin verksamhet och förbehåller sig rätten att uppdatera denna sekretesspolicy.