Stöd experten vid myndighetskontakter

Kvinna som leder ett möte.

En viktig åtgärd är registreringen i befolkningsdatasystemet.

Myndighetskontakter skapar en grund för att leva och arbeta i Finland.

Stöd den internationella experten till exempel vid ansökan om en finsk personbeteckning, som är en förutsättning för många andra tjänster och samhällsfunktioner. Se till att din arbetstagare har rätt utgångsläge för att leva och arbeta. Läs mer om viktiga myndighetskontakter på denna sida. 

Personbeteckning

En internationell arbetstagare ska så snart som möjligt ansöka om en officiell finsk personbeteckning. Det är praktiskt att sköta ärendet till exempel i samband med registreringen i befolkningsdatasystemet. Personbeteckningar beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Migrationsverket och Skatteförvaltningen. Det lönar sig att kontrollera hos vilken myndighet tillståndet söks. Till exempel kan man inte få hemkommun i Finland med en personbeteckning som Skatteförvaltningen har beviljat, utan för detta behövs en beteckning som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har beviljat. 

 

Personbeteckningen kan behövas redan för arbetsavtalet, men senast för löneutbetalningen. Det lönar sig för arbetsgivaren att be arbetstagaren meddela den officiella personbeteckningen så snart som möjligt till löneförvaltningen. I Finland används personbeteckningen bland annat för inloggning i olika tjänster och myndighetssystem och förutsätts dessutom till exempel vid öppnande av bankkonton och tecknande av försäkringar. 

 

Om personen tidigare har bott i Finland och fått en personbeteckning, kan den fortfarande användas.  

 

En förutsättning för att få en personbeteckning är uppehållstillstånd, uppehållskort eller registrering av uppehållsrätt som söks i tjänsten EnterFinland. Börja alltså där. Arbetsgivaren ska bistå den internationella experten i ansökan om rätten att arbeta och i uppehållstillståndsprocessen. 

Registrering i befolkningsdatasystemet

En annan viktig inledande åtgärd i samband med flyttningen till Finland är registreringen i befolkningsdatasystemet. Registreringen görs på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsställe personligen, vilket även gäller den övriga familjen. Läs mer om flytt till Finland på myndighetens webbplats.  

 

En finsk personbeteckning kan också beviljas i samband med registreringen. Hemkommun och därmed kommunala tjänster såsom social- och hälsovårdstjänster kan inte erhållas utan registrering, liksom inte heller identitetskort för utlänningar. Se därför till att den internationella experten gör registreringen så snart som möjligt. 

 

För registreringen behöver arbetstagaren en officiell identitetshandling samt eventuellt ett arbetsavtal, ett äktenskapsbevis eller ett födelsebevis för barn. Dokumenten ska vara översatta och legaliserade av en myndighet. Instruera arbetstagaren att förbereda dokumenten i förväg redan i utreselandet. Olika krav och grunder för registrering gäller för medborgare i ett EU- eller EES-land, nordiska medborgare och medborgare i länder utanför dessa områden. Läs mer om registreringen i Handbok för internationell rekrytering

Identitetskort

Den internationella experten kan ansöka om ett identitetskort för utlänningar som kan användas för identifiering i Finland. De personer vars uppehållstillstånd har registrerats som permanent i befolkningsdatasystemet kan få kortet. Identitetskort utfärdas av polisen och för att ansökan ska kunna lämnas in krävs personlig identifiering vid servicestället. 

 

Utöver kortet får experten ett medborgarcertifikat som gör det möjligt att identifiera sig i elektroniska tjänster. Dessutom kan banken bevilja innehavaren av identitetskort nätbankskoder. Utan ett identitetskort som utfärdats av en finsk myndighet kan banken inte ge tillgång till stark identifiering. 

Social trygghet

Rätten till social trygghet i Finland bestäms på grundval av anställningsförhållandet eller permanent uppehållstillstånd. Rätten till förmånen avgörs med ansökan. Genom ansökan om FPA-kort avgörs personens rätt till sjukförsäkringsersättningar, såsom direktersättning för läkemedel.  

 

Ansökan om FPA-förmåner eller FPA-kortet och anmälan om flytt till Finland kan lämnas in i Folkpensionsanstaltens (FPA) e-tjänst MittFPA, på deras kontor eller skickas per post. 

 

En expert som arbetar i Finland har i regel rätt till FPA:s förmåner. Familjemedlemmarnas rätt till förmåner påverkas av hur länge makens eller makans anställningsförhållande varar. Personer som tillfälligt vistas i Finland har i allmänhet inte rätt till FPA:s förmåner. Rätt till förmåner föreligger inte heller om arbetstagarens permanenta bosättningsland är något annat än Finland. 

Läs Folkpensionsanstaltens Snabbguide för den som flyttar till Finland

Skattekort

Utgångspunkten är att den internationella experten betalar skatt i Finland för arbete som utförts i Finland. För detta ändamål behöver arbetstagarna ett skattekort som de i allmänhet ansöker om själva. För första gången är det bra att besöka Skatteförvaltningens kontor när man ansöker om skattekort, eftersom man då kan ställa detaljerade frågor ansikte mot ansikte med tjänstemannen och därmed se till att man får rätt sorts skattekort. Skattekortet ska tillställas arbetsgivaren för löneutbetalning. 

 

Beskattningen av lön påverkas av vistelsens längd i Finland och arbetsgivarens hemland. Dessutom kan den påverkas av till exempel expertens familj eller ägarbostad, inkomster i ett annat land eller internationella skatteavtal. 

 

En internationell arbetstagare blir allmänt skattskyldig om han eller hon har sin egentliga bostad och sitt egentliga hem i Finland eller vistas i Finland i mer än sex månader. Då får arbetstagaren vanligen ett progressivt skattekort. 

 

Personen är begränsat skattskyldig om arbetslandet eller det permanenta bosättningslandet är något annat än Finland eller personen vistas i Finland mindre än sex månader. Då får arbetstagaren vanligen ett källskattekort. 

 

Läs Skatteförvaltningens anvisningar, som hjälper till med den internationella expertens skatteärenden. 

Hälso- och sjukvård

Om den internationella experten har hemkommun i Finland eller FPA har beviljat honom eller henne ett intyg över rätten till vårdförmåner i Finland, får han eller hon inom den offentliga hälso- och sjukvården tjänster till priset av klientavgiften. Utgångspunkten är att en kund som arbetar lokalt i Finland har rätt att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården även om han eller hon inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland till exempel på grund av lönegränsen. 

 

Läs mer om hälso- och sjukvård i Handbok för internationell rekrytering

Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter

Etableringstjänster

Etableringstjänsterna kan hjälpa en person som flyttar till Finland i många ärenden, från myndighetskontakter till kartläggning av hobbymöjligheter. Som arbetsgivare kan du om du vill tillhandahålla etableringstjänster eller ersätta kostnaderna för dem. 

 

Läs mer om tillgängliga etableringstjänster och informationskällori vår artikel om etableringstjänster.

Handbok för internationell rekrytering