Päivitetty viimeksi 17. huhtikuuta 2023 

1. Rekisterinpitäjä

Business Finland Oy (Y-tunnus: 2725690-3) 

Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki 

Vaihde: +358 (0)29 50 55000 

2. Yhteystiedot

Lähetä sähköpostia osoitteeseen dataprotection@businessfinland.fi 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteröityjen luokka: Sivustossa workinfinland.fi vierailevat ja saatavilla olevia palveluita käyttävät henkilöt 
  

Tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: 

  • Sellaisten tapahtumien järjestäminen, joihin voi osallistua kansainvälisiä osaajia. Käsittelyperuste: sopimus, rekisterinpitäjän oikeutettu etu 

  • Uutiskirjeiden ja muiden tietojen julkaisu ja jakelu kansainvälisille osaajille. Käsittelyperuste: sopimus, rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja suostumus 

  • Palautteen pyytäminen palvelustamme. Käsittelyperuste: oikeutettu etu 

Huomautus: Sivustolla workinfinland.fi voi olla myös linkkejä kyselylomakkeisiin, kutsuihin tai muihin toimintaasi mahdollisesti liittyviin tietoihin. Ne voivat olla peräisin muilta organisaatioilta, jotka tarjoavat sisältöä ja palveluita verkkosivuston kautta ja joita tämä tietosuojaseloste ei koske. Jos henkilötietojasi kerätään, sen yhteydessä viitataan asiaankuuluvaan tietosuojaselosteeseen. 

Käsittelytehtävät voidaan ulkoistaa kolmannen osapuolen palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön ja sen asettamien rajojen mukaisesti. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa esimerkiksi seuraavanlaisia tietoja: 

  • Henkilön nimi 

  • Sähköpostiosoite 

  • Kotimaa tai alue 

  • Kiinnostuksen kohde Suomessa (opiskelu tai työ) 

  

Jos tietoja kerätään tapahtumien järjestämistä varten, voimme myös tehdä seuraavaa: 

  • pyytää tapahtumien teknisiä järjestelyjä varten lisätietoja esimerkiksi ruokavaliosta 

  • ottaa kuvia tai nauhoittaa ääntä tapahtumissa 

 
  

Sivuston visitfinland.com ylläpitoa varten saatamme käsitellä teknisiä tietoja vierailijan toiminnasta sivustolla, esimerkiksi käyttöaikaa ja IP-osoitetta. 

6. Evästeet

Jotta tämä verkkosivusto toimisi oikein ja tuottaisi hyvän käyttökokemuksen, asetamme toisinaan evästeitä laitteellesi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun vierailet sivustolla. Keräämme käyttäjistä tietoja evästeiden avulla voidaksemme räätälöidä käyttökokemusta, tarjota parhaan mahdollisen toiminnan ja kehittää palveluitamme. Voimme käyttää sekä omia että kolmansien osapuolten evästeitä. Voit hallita evästeasetuksiasi milloin tahansa. Lue Evästeet-sivultamme lisää siitä, miten käytämme evästeitä. 

7. Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan määräajoin, vähintään kolmen vuoden välein, mikäli tapahtumatietoja ei enää tarvitse käsitellä. 
  

Tapahtumia varten annettavat käytännön järjestelyjä koskevat tiedot (kuten ruokavaliot) poistetaan, kun tapahtumatietoja ei enää tarvitse käsitellä. 
  

Poistettavat tiedot poistetaan kokonaisuudessaan muuttamalla tiedot passiivisiksi siten, ettei tietoja enää käsitellä ja pääsyä tietoihin rajoitetaan, salauksen tai päällekirjoituksen avulla. 

8. Säännölliset tietolähteet

Henkilöiltä itseltään tai sivuston www.jobsinfinland.fi käytön perusteella. 

9. Tietojen säännölliset luovutukset ja vastaanottajaluokat

Tietoja voidaan luovuttaa Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland Oy:stä annetun lain (1146/2017) nojalla Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandille. 

Tietoja voidaan luovuttaa Business Finlandin yhteistyökumppaneille ei-kaupallisiin tarkoituksiin, tapahtumien järjestämiseen ja erilaisten tapahtuma-/vierailukutsujen lähettämiseen etukäteen antamasi suostumuksesi perusteella. 

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Jos kohdemaan osalta ei ole tehty päätöstä riittävästä tietosuojan tasosta, siirto tapahtuu Euroopan komission hyväksymiä vakiolausekkeita käyttäen. 
  

Rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietoja EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa rekisterinpitäjän omassa ulkomaan verkostossa työskenteleville työntekijöille, rekisterinpitäjän tytäryhtiöille ja alihankkijoille sekä palveluntarjoajilleen tietojenkäsittelyä varten. 

11. Rekisterin suojausperiaatteet

Manuaalinen materiaali 

Paperilla säilytettävä materiaali varastoidaan lukituissa tiloissa, joissa on kulunvalvonta. Rekisterinpitäjän henkilöstö noudattaa salassapitovelvollisuutta. 
  

Sähköisesti käsiteltävät tiedot 

Henkilöstön pääsy rekisterin sähköiseen tietosisältöön on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Osa rekisterin tietosisällöstä on rajattu vain tietyn käyttäjäryhmän käyttöön. Ympäristö on suojattu asianmukaisilla palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. 
  

Edellä mainittujen toimenpiteiden tarkoituksena on turvata rekisteriin tallennettavien henkilötietojen luottamuksellisuus, saatavuus ja eheys sekä rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen. 

12. Automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tietoja ei saa käyttää sellaisen päätöksentekoon, jolla on henkilöön oikeusvaikutuksia ja joka perustuu automaattiseen tietojenkäsittelyyn, kuten profilointiin. 

13. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaisten erityisolosuhteidensa nojalla vastustaa häntä koskevaa profilointia ja muita rekisterinpitäjän rekisteröidyn henkilötietoihin kohdistamia käsittelytoimenpiteitä siltä osin kuin tietojen käsittely perustuu tietojen käsittelijän oikeutettuihin etuihin. 
  

Rekisteröity voi esittää vastalauseensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 16 mukaisesti. Vastalauseen yhteydessä rekisteröidyn on täsmennettävä ne erityiset olosuhteet, joiden perusteella hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toimimasta vastalauseen mukaisesti laissa säädetyin perustein. 

14. Rekisteröidyn oikeus kieltää suoramarkkinointi

 

Rekisteröity voi antaa rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti, mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva profilointi. 

15. Rekisteröidyn muut oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin 
  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tarkistuspyyntö tulee tehdä tässä tietosuojakäytännössä annettujen ohjeiden mukaisesti. Tiedonsaantioikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Lähtökohtaisesti tiedonsaantioikeuden käyttäminen tavanomaisella tavalla on maksutonta. 
  

Rekisteröidyn oikeus vaatia tietojensa oikaisua tai poistoa tai niiden käsittelyn rajoittamista 
  

Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia omasta puolestaan, hänen tulee saatuaan virheen tietoonsa tai havaittuaan virheen itse ilman aiheetonta viivytystä oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevat tiedot, jotka ovat rekisterin tarkoituksen vastaisia, virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. 
  

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty itse oikaisemaan tietoja, oikaisupyyntö tulee tehdä tämän tietosuojakäytännön kohdan 16 mukaisesti. 
  

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjältä henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta henkilötietojensa korjaamista tai poistamista koskevaan pyyntöönsä. 
  

Rekisteröidyn oikeus peruuttaa suostumus 
  

Jos henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojakäytännön kohdan 16 mukaisesti. 
  

Rekisteröidyn oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen 
  

Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut tiedot rekisteriin ja tietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus saada kyseiset tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 
  

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle . 
  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. 

16. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dataprotection@businessfinland.fi

17. Versiot

Tämä tietosuojakäytäntö on luotu 15.11.2022 ja sitä on päivitetty 17.4.2023. 

  

Rekisterinpitäjä seuraa lainsäädännön kehitystä ja kehittää toimintaansa jatkuvasti, joten sillä on oikeus päivittää tätä tietosuojakäytäntöä.