Tillväxt från internationalitet

Folk kommer ner för trappor

Credits: Markus Pentikäinen / Keksi

Innovationerna ökar i takt med att företagets kunskapsbas växer.

Vill du öka ditt företags omsättning, kundkrets och nätverk? Internationell rekrytering ger tillväxt i upp till 64 % av företagen!

Utnyttja potentialen och utveckla ditt företags förmåga till internationell rekrytering och en mångsidig arbetskultur. Låter det jobbigt? Oroa dig inte – det finns gott om tjänster, hjälp och stöd! 

Nuläget och framtiden 

Finland, we have a problem. I Finland finns det brist på kompetenta arbetstagare som den finländska befolkningen inte kan avhjälpa för närvarande. Enligt Statistikcentralens prognos kommer antalet personer i arbetsför ålder i Finland att minska drastiskt under de närmaste årtiondena. Ett sätt att lösa situationen är genom internationell rekrytering. 

 

Globaliseringen har lett till att den internationella marknaden har blivit en större del av varje företags verksamhet, och tack vare de senaste årens digitala språng är också sätten att internationaliseras bättre och mer lättillgängliga än någonsin tidigare. Marknaden är i princip redan internationell inom flera branscher. Varför inte utvidga det globala tankesättet till att även omfatta personalen? Internationell rekrytering hjälper företaget att fungera bättre internationellt. 

Marjaana Malkamäki / Keski - Marjaana Malkamäki / Keski

”Internationella arbetstagare som anställs som chefer eller specialister skapar mest tillväxt.” – Undersökning om affärsnyttan av kulturell mångfald i finländska företag 2022.

Credits: Marjaana Malkamäki / Keski

Fördelar med internationalisering 

Internationell rekrytering skapar många fördelar, av vilka en del behandlas till exempel i den undersökning om affärsnyttan av kulturell mångfald i finländska företag 2022 som Business Finland låtit göra. 

 

Tillväxt 

Enligt undersökningen har företag som anlitar internationella experter i genomsnitt vuxit snabbare än företag som inte anlitar sådana. Av de företag som anställde internationell arbetskraft ansåg 64 procent att den internationella rekryteringen har lett till tillväxt i företagets affärsverksamhet. Internationella rekryteringar syns bland annat i form av ökad omsättning, nya kunder och nätverk.

 

Särskilt internationella experter som anställs för högre befattningar, t.ex. chefsbefattningar eller specialsakkunniga, skapar mest tillväxt. Ju längre historia företaget har inom rekrytering av internationella experter, desto större är effekten.  

 

Lösning av kompetens- och resursbrist 

 

Internationell rekrytering behövs för att företagen ska kunna växa. Att åtgärda resursbristen är ofta företagens första steg mot internationell rekrytering – och detta är ett behov som internationella experter fyller. 

 

Det lönar sig dock att tänka lite längre och planera för de internationella arbetstagarnas karriärer, eftersom en större tillväxtpotential kommer att frigöras när experternas karriärer utvecklas. Investera alltså i ditt eget företags framtid! 

 

Utöver arbetskraftsbristen finns det kompetensbrist i det finländska arbetslivet. Det finns ett stort antal experter inom olika branscher på den internationella marknaden. Den nytta som en internationell expert medför är större än att utföra en enskild uppgift. 

Krediter: Marjaana Malkamäki / Keksi

Krediter: Marjaana Malkamäki / Keksi

Nya tankesätt och idéer

 

Innovationerna ökar i takt med att företagets kunskapsbas växer. Internationella experter för med sig nya sätt att tänka, skapa idéer och arbeta. När internationella och finländska arbetstagare får möjlighet att fundera över saker och ting tillsammans ur nya perspektiv, är det en bra grund för att skapa något nytt. 

 

Nya marknader, nätverk och kunder 

 

Internationella experter är experter på sitt ursprungsland och sin ursprungskultur och har direkta kontakter med ursprungsregionen och eventuellt med angränsande regioner. Deras kunskaper och nätverk gör det möjligt för företaget att komma in på nya marknader och få nya kunder. Kundnöjdheten ökar också när man klarar av att beakta kundkretsens mångfald i produkterna och tjänsterna. 

 

Ökad mångfald 

 

Mångfald är en fördel i sig. I statsrådets publikation Monimuotoisuudesta menestystä - tietoa ja työkaluja työnantajalle (Mångfald skapar framgång – information och verktyg för arbetsgivaren) konstateras till exempel att mångfald ökar välbefinnandet på arbetsplatsen och minskar sjukfrånvaron. 

 

Mångfald är en fördel för arbetsgivarens varumärke och resultat. Internationella experter gör företaget mer attraktivt för nya internationella talanger, vilket kommer att leda till större rekryteringsmöjligheter. Mångfalden lockar också en mer mångfacetterad kundkrets. En undersökning av McKinsey & Company visar att kulturell och etnisk mångfald med 35 procents sannolikhet ökar resultatet jämfört med andra organisationer. 

 

Läs mer om mångfald på webbplatsen Work in Finland.

Internationalisering är en förutsättning för tillväxt

Till slutsatserna i undersökningen om affärsnyttan av kulturell mångfald i finländska företag 2022 hör också att internationalisering inom företagen är oundviklig. Enligt svaren betraktas internationalisering som en förutsättning för tillväxt och att kunskap om kulturer och språk kommer att vara en viktig del av företagens kunnande. Detta stöds av arbets- och näringsministeriets utredning, enligt vilken antalet anställda i Finland har ökat under 2000-talet endast tack vare internationella arbetstagare. 

 

Läsrekommendation om finländska företags internationalisering: Intervju med Sara Julkunen, professor i internationell försäljning, på biit.fi

Utveckla rekryteringsförmågan

Den globala arbetskulturen har landat i Finland, och fördelarna med att vara med är obestridliga. I centrum för tillväxten står företagets förmåga till internationell rekrytering och en mångsidig arbetskultur – utveckla dessa! 

 

Baronas arbetsgivarundersökning 2021 visar att en stor del av de finländska företagen saknar förmåga eller inte är redo att anställa internationella talanger. Internationell rekrytering kan upplevas som en tung, komplicerad och byråkratisk process där det är svårt att ta sig över språktröskeln. Glöm rädslan – det finns tjänster, hjälp och stöd för hela den internationella rekryteringsprocessen! 

 

Till exempel med IMAGO-coachningar kan du utveckla dina chefers förmåga att leda internationella team. Business Finlands program Talent boost arbetar för sin del hårt för att locka experter och organiserar en internationell kompetenspool: Tillväxten i de företag som utnyttjar kompetenspoolen kommer inte att bromsas av bristen på experter. 

 

Börja med att ta del av innehållet på denna webbplats, som beskriver den internationella rekryteringsprocessen från början till slut samt ger en lista över tjänster och stödfunktioner för den internationella rekryteringen. Låt oss få Finland att växa! 

Publicera en platsannons

Publicera din lediga arbetsplats för internationella experter på Jobbmarknaden > työmarkkinatori.fi